ภาพการฝังสถานีลงในดินกำจัดเเละป้องกันปลวก (Station)

ภาพการฝังสถานีลงในดินป้องกันปลวก (Station)