ภาพการฝังสถานีในคอนกรีตกำจัดและป้องกันปลวก (Corring)

ภาพการฝังสถานีในคอนกรีตกำจัดและป้องกันปลวก (Corring)