จิ้งจก

 จิ้งจก

 - ไข่ 40-45 วัน

- ตัวอ่อน 3 เดือน 

- วัยเจริญพันธุ์ 3-5 ปี

- การควบคุมในเชิงป้องกัน คือ การลดช่องทางเสี่ยง เช่น ประตูทางเข้า - ออก

- การใช้สารเคมี

- การใช้กับดักแผ่นกาวสำเร็จรูป

- วิธีอื่นๆ เช่น การใช้ศัตรูธรรมชาติ

      

   

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก พร้อม สำรวจพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ฟรี ***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

        

กรณีฉุกเฉินทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง